+38 (04744) 4-69-87
Меню

Запрошуємо до публікації у «Віснику Уманського національного університету садівництва»

Початок: 09:00, 27 жовтня

 

 Запрошуємо до публікації

у науковому фаховому періодичному журналі

«Вісник Уманського національного університету садівництва»

Вісник Уманського національного університету садівництва – науково-виробничий журнал, що присвячений висвітленню теоретико-методологічних та практичних напрацювань у сільськогосподарській науці.

Мета - наукове забезпечення розвитку теорії і практики сільськогосподарських наук.

Рік заснування: 2001.

Засновник: Уманський національний університет садівництва.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17575-6425 ПР 04.03.2011.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 р. (додаток 7) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі Природничі науки (101 – Екологія), Виробництво та технології (181 – Харчові технології), Аграрні науки та продовольство (201 – Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин,  203 – Садівництво та виноградарство, 206 – Садово-паркове господарство). 

ISSN 2310-0478 (Online), ISSN 2310-046X (Print) Галузь науки: сільськогосподарські науки.

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

Мова видання:  українська, англійська.

Журнал розміщений у таких міжнародних базах: Ulrich's Periodicals Directory , Index Copernicus, Google Scholar, OpenDOAR, ROAD.

Тематичні розділи:

 1. Агрономія;
 2. Захист і карантин рослин;
 3. Садівництво та виноградарство; 
 4. Садово-паркове господарство;
 5. Екологія;
 6. Харчові технології.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

Для опублікування статті в журналі «Вісник Уманського національного університету садівництва» № 2'2023 необхідно не пізніше 27 жовтня 2023 року:

 1. Заповнити довідку про автора (авторів) за посиланням; або за допомогою QR-коду.
 2. На електронну адресу visnyk.unaus@gmail.com надіслати:  

 - статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами;

­ - фотокартку автора (авторів), у форматі зображення .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см;

­ - копію квитанції про сплату публікаційного внеску (після отримання позитивної рецензії на статтю).

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Вартість публікації становить 600 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії. Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 29 грудня 2023 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 січня 2024 р.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

 1. Стаття повинна бути якісною з наукової точки зору і відповідати загальному напрямку журналу.
 2. Всі абревіатури слід розшифровувати.
 3. Автори несуть відповідальність за достовірність наведених статистичних та інших даних, джерел, цитат і т.д.
 4. Стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції окремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см);
 5. Оформлення: формат аркуша - А4 (210x297 мм); всі поля - по 20 мм; розмір  шрифту - 14 пт. шрифт - Times New Roman; міжрядковий інтервал - полуторний; абзацний відступ - 1,5.
 6. Структура статті: 
 • УДК;  
 • ПІБ автора (співавторів);
 • науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
 • e-mail;
 • назва статті;
 • анотації (анотація українською та англійською мовами – мінімум 1800 друкованих знаків) та ключові слова;
 • Текст статті. Основні розділи:

              ­    - постановка проблеми;

              ­    - аналіз останніх досліджень і публікацій;

              ­    - мета статті;

              ­    - методика дослідження;

              ­    - основні результати дослідження;

              ­    - висновки;

              ­    - література; References.

7. Cписок літератури має складатися із двох частин: 1) «Література», формується у алфавітному порядку мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною. Бібліографічний опис списку літератури оформлюється з урахуванням розробленого в

2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; 

2) References - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені згідно з міжнародним стандартом бібліографічного опису APA (American Psychological Association).

8. Всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 57.02:631.151.6:632.954:631.811.98:633.16

В. П. Карпенко,

доктор сільськогосподарських наук, професор,  

проректор з наукової та інноваційної діяльності, 

Уманський національний університет садівництва  

(м. Умань, Україна)

E-mail: karpenko@gmail.com

БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ГЕРБІЦИДІВ І РІСТРЕГУЛЯТОРІВ НА ЯЧМЕНІ ЯРОМУ

Cтаття      присвячена      всебічному      дослідженню      фізіолого-біохімічних,  анатомо-морфологічних, мікробіологічних та агроценотичних механізмів дії гербіцидів різних хімічних класів   за   інтегрованого   їх  застосування  із  рістрегуляторами на    формування продуктивності посівів і якості врожаю ячменю ярого … (обсяг - мінімум 1800 друкованих знаків) 

Ключові слова: фізіолого-біохімічні, анатомо-морфологічні, мікробіологічні, агроценотичні механізми дії, гербіциди.

 

V. P. Karpenko,

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 

Vice-Rector for Scientific and Innovative Activities,

Uman National University of Horticulture (Uman, Ukraine)

 

BIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF INTEGRATED APPLICATION OF HERBICIDES AND PLANT

GROWTH REGULATORS TO SPRING BARLEY

The thesis being presented is a comprehensive study on physiological and biochemical, anatomic and morphological, microbiological and agro-coenocytic modes of action of herbicides belonging to different chemical classes when applied together with plant growth regulators on the productivity of spring barley plantings and the quality of spring barley yields… (обсяг – мінімум 1800 друкованих знаків)  

Key words: physiological and biochemical, anatomic and morphological, microbiological and agrocoenocytic modes of action, herbicides.

 

Постановка проблеми

Аналіз останні досліджень та публікацій… 

Метою статті є … 

Методика дослідження.....

Основні результати дослідження… 

Висновки

 

Література

1. Петриченко В. Ф., Лихочвор В. В. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур : підруч. Львів : НВФ "Українські технології", 2020. 806 с.

References

1. Petrychenko, V. F., Lykhochvor, V.V. (2020). Roslynnytstvo. Novi tekhnolohii vyroshchuvannia polovykh kultur. [Plant growing. New technologies for growing field crops]: textbook. Lviv. Scientific and Production Enterprise “Ukrainian Technologies” [in Ukrainian]. 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ

Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська область, Україна 20300

Тел. 099 767 87 66

E-mail: visnyk.unaus@gmail.com

Сторінка журналу: journals.udau.cherkasy.ua/index.php/visnyk