+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 02 червня 2022

Правила прийому до докторантури Уманського національного університету садівництва

1. Вимоги до рівня освіти вступників

 1.1 До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі - два роки

 Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури 

Галузь знань

Спеціальність

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та

адміністрування

073

Менеджмент

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

 1.2. Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

- коштів державного бюджету України (за державним замовленням),

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

2.          Строки   прийому  заяв   і   документів,  конкурсного   відбору  та зарахування до докторантури

Прийом   заяв   і   документів,   конкурсний   відбір   та   зарахування   до докторантури проводяться в такі строки вступної кампанії:

Етапи вступної кампанії

Строки вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

11 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв і документів

12 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

до 09 вересня 2022 року

Початок навчання

12 вересня 2022 року

 3.Порядок прийому до докторантури заяв і документів

3.1. Вступники подають у приймальну комісію такі документи:

• заява вступника;

• копія диплома про вищу освіту;

• копія диплома доктора філософії (кандидата наук);

• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи (організації), в якій вступник до докторантури працює;

• копія трудової книжки;

• копія документа, що засвідчує особу та громадянство;

• копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

• копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

• перелік наукових праць;

• висновок кафедри та розгорнутий план дисертації;

• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Уманського НУС, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури.

3.2. Паспорт та інші оригінали подаються вступниками особисто.

4. Умови вступу та зарахування до докторантури

4.1. Для вступу до докторантури вступник подає відповідній кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій наводить план дисертаційної роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукову доповідь претендента (-ів) на вступ до докторантури, розглядає розгорнутий план роботи над дисертацією і шляхом голосування визначає можливість зарахування та оформляє висновок для розгляду вченою радою Уманського НУС.

4.2. Вчена рада Уманського НУС в місячний строк розглядає висновок кафедри щодо вступника (-ів) і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

4.3. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора Уманського НУС.

4.4. Про зарахування або про відмову в зарахуванні до докторантури вступник повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття вченою радою університету відповідного рішення.

4.5. Керівники підприємств, установ і організацій згідно діючого законодавства зобов’язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до докторантури.

4.6. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.