+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 15 березня 2023

Регіональні відділення наукових товариств

Черкаське регіональне відділення Українського товариства фізіологів рослин

Українське товариство фізіологів рослин (УТФР) створено у 90-х роках (до 1991 входило до складу «Всесоюзного товариства фізіологів рослин»).

Вищим органом управління Товариства є з'їзд Українського товариства фізіологів рослин. Між з'їздами управління Товариством здійснює Президія центральної ради. Президент Українського товариства фізіологів рослин – директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НАН Моргун Володимир Васильович.

УТФР об’єднує низку регіональних відділень, у тому числі й Черкаське регіональне відділення фізіологів рослин, головою якого є доктор с.-г. наук, професор Карпенко В.П., секретарем – кандидат с.-г. наук, доцент Леонтюк І. Б. 

Основними завданнями Товариства є: сприяння контактам та створення можливостей обміну науковими результатами між вченими; обговорення особливостей розвитку фізіологічної науки в Україні та в світі; популяризація фізіології рослин як науки та об'єднання вітчизняних фахівців з метою інтеграції їх у світове наукове співтовариство.

 

Контактна інформація:

04744) 3-20-63

вул. Інститутська, 1, корпус №4, 1-й поверх, каб. №183

 

Черкаське регіональне відділення Товариства мікробіологів України

Товариство мікробіологів України (ТМУ) засновано згідно з рішенням Президії НАН України від 29 березня 1959 року. Нині до складу Товариства мікробіологів України входять 17 відділень, у тому числі й Черкаське.

Черкаське регіональне відділення ТМУ було утворене за рішенням Президії Центральної ради Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського від 25 січня 2011 року, згідно з яким головою Черкаського регіонального відділення ТМУ було призначено доктора с.-г. наук, професора Грицаєнко З. М.  Нині його очолює доктор с.-г. наук, професор  Карпенко В.П., заступник-секретар – кандидат с.-г. наук Притуляк Р.М.

Основною метою та завданнями діяльності Черкаського регіонального відділення ТМУ є: всебічне сприяння розвитку мікробіологічної та вірусологічної науки, особливо тих її галузей, що пов’язані з розвитком аграрного виробництва; надання допомоги членам Товариства в підвищенні їх професійного рівня і сприяння у впровадженні в сільське господарство їх наукових розробок, винаходів і раціоналізаторських пропозицій; надання допомоги вищій та середній школі в плануванні та проведенні дослідної роботи, у викладанні мікробіології та вірусології; популяризація та пропаганда новітніх досягнень в галузі теоретичної і прикладної мікробіології, вірусології та суміжних галузей науки.

Для реалізації поставлених завдань Черкаське регіональне відділення ТМУ  бере участь в організації науково-дослідних робіт з окремих проблем мікробіології і вірусології; сприяє підготовці наукових кадрів; організовує і проводить конференції, дискусії та симпозіуми для обговорення наукових і організаційних питань в галузі мікробіології та вірусології; проводить лекції і бесіди, сприяє організації виставок та інших заходів, пов’язаних із завданнями Товариства; сприяє членам Товариства у виданні їх праць і впровадженню у виробництво їх наукових розробок і винаходів; бере активну участь у створенні підручників, навчально-методичних посібників з питань мікробіології і вірусології; проводить пропаганду знань у галузі мікробіології і вірусології, експертизу проектів і програм науково-дослідних робіт, дає заключення, рекомендації і робить висновки з відповідних наукових питань; рекомендує  кандидатури вчених до присудження державних премій, стипендій; здійснює зв’язки з науковими товариствами і установами інших країн.

Контактна інформація:

04744) 3-20-63

вул. Інститутська, 1, корпус №4, 1-й поверх, каб. №183

 

Уманське регіональне відділення Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків

Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків (УТГА) було створено на базі Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського". Товариство складається з 23 відділень і налічує біля 1000 представників провідних аграрних наукових установ і вищих навчальних закладів. Генеральний секретар УТГА – директор Інституту академік НААН, професор, доктор сільськогосподарських наук Балюк Святослав Антонович, провідні вчені Інституту займають керівні посади в структурі Товариства. Починаючи з 1982 року, ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» в рамках УТГА  проведено вісім з'їздів ґрунтознавців та агрохіміків.

Уманське регіональне відділення УТГА було створено у 1986 році. До його складу входить більше 50 осіб. Очолює відділення професор, доктор сільськогосподарських наук Копитко Петро Григорович, секретар – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Черно Олена Дмитрівна. У 2002 році на базі Уманського національного університету садівництва був проведений VI з’їзд Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків.

Нині головними завданнями УТГА є вирішенні пріоритетних фундаментальних і прикладних завдань, спрямованих на розробку й удосконалення систематики, класифікації, районування і картографування ґрунтів України, діагностики їхнього агроекологічного стану з використанням методів багатоспектрального сканування і радіолокації, вивчення регіональних особливостей і закономірностей агрогенної еволюції ґрунтів, на розробку теорії та практики управління родючістю ґрунтів, заходів з їх охорони від ерозії, дефляції, техногенного забруднення, на створення структури сучасної інформаційно-аналітичної системи екологобезпечного удобрення сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України.

Контактна інформація:

(04744) 3-43-84

вул. Інститутська, 1, корпус №1, 2-й поверх, каб. №15

Черкаське відділення українського товариства генетиків і селекціонерів

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (УТГіС) є всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах фахівців, які беруть участь у науково-дослідницькій, педагогічній та практичній діяльності у галузі генетики, селекції, біотехнології та суміжних наук.

Основною метою роботи УТГіС є сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики. Найважливішими завданнями Товариства є: сприяння підготовці наукових кадрів, підвищення їх кваліфікації, розширення і поглиблення фахових знань, встановлення та розвиток міжнародних наукових зв’язків.

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова засноване у березні 1967 р. Найвищий керівний орган Товариства – з’їзд, який обирає Раду. Рада обирає президента УТГіС, віце-президентів, ученого секретаря, президію, призначає скарбника. За час існування відбулося 9 з’їздів УТГіС (1967, 1971, 1976, 1981, 1986, 1992, 2002, 2007, 2012). Першим президентом Товариства був д-р біол. наук, професор П.К. Шкварніков, від 1976 р. – д-р с.-г. наук, професор, академік НАН України і УААН О.О. Созінов, від 1986 р. – д-р біол. наук, професор, академік НАН України В.В.Моргун, від 2002 р. – д-р с.-г. наук, професор, академік УААН М.В. Роїк, від 2007 р. – д-р біол. наук, професор, чл.-кор. НАН України В.А. Кунах.

Із 2003 року Товариство видає науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів», який висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямів біології, медичних і сільськогосподарських наук. Журнал включено до оновленого переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук та сільськогосподарських наук.

Черкаське відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова було засноване у січні 1968 р. за ініціативи делегатів установчого з'їзду — доктора сільськогосподарських наук, професора О.П. Іванова та кандидата біологічних наук, доцента О.І. Єріної. Першим головою відділення був обраний доктор сільськогосподарських наук, професор, І.П. Чучмій. У 1979 році на цій посаді його замінив кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ю.М. Мішкуров, котрий плідно працював понад 20 років. У 1986 році за визнання успіхів науковців відділення в Умані на базі Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський національний університет садівництва) було проведено V з'їзд Товариства. У 2000 році головою відділення був удруге обраний доктор сільськогосподарських наук, професор, І.П. Чучмій, а з 2004 року й дотепер Черкаське відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова очолює кандидат сільськогосподарських наук, професор А.І. Опалко.

Первинні осередки Товариства функціонують у 8 науково-дослідних і навчальних установах Черкаської області, а саме:

  • Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ (cмт. Верхнячка, Христинівського району Черкаської області);
  • Інститут помології ім. Л.П. Симиренка НААНУ (c. Мліїв, Городищенського району Черкаської області);
  • Інститут розведення і генетики тварин НААН (м. Черкаси);
  • Національний дендропарк «Софіївка» НАН України (м. Умань);
  • Уманська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ (м. Умань);
  • Уманський національний університет садівництва (м. Умань);
  • Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси).

Контактна інформація:

(04744) 3-41-63

вул. Інститутська, 1, корпус №1, 1-й поверх, каб. №90А

Уманське регіональне відділення Українського ентомологічного товариства

Українське ентомологічне товариство (УЕТ) – громадська добровільна організація, що об'єднує ентомологів.  Товариство засновано в 1949 році як Українське відділення Всесоюзного ентомологічного товариства. З 1992 р. Товариство виокремилося в самостійну організацію.

У 2007 р. президентом Українського ентомологічного товариства було обрано  д.б.н., академіка НААН  Федоренка Віталія Петровича,  секретарем  –к. б. н. Конверську Валентину Павлівну.

Членами Українського ентомологічного товариства є близько 400 осіб, серед яких співробітники наукових центрів та установ НАН і НААН України, викладачі та студенти різних кафедр вищих навчальних закладів.

Товариство видає три періодичних видання: Український ентомологічний журнал;  Українську ентомофауністику; Вісті Харківського ентомологічного товариства.

Нині до складу Українського ентомологічного товариства входять 15 регіональних відділень, у тому числі й Уманське.

Уманське регіональне відділення УЕТ було створено у 2009 році. До його складу входить 16 осіб. Очолює відділення професор, доктор сільськогосподарських наук Яновський Юрій Петрович, секретар – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Крикунов Ігор Володимирович. У 2010 році на базі Уманського національного університету садівництва була проведена Ентомологічна наукова конференція, присвячена 60-й річниці створення  Українського ентомологічного товариства.

Нині головними завданнями УЕТ є: проведення фундаментальних фауністичних та екологічних досліджень родин комах, представники яких мають велике господарське значення; створення теоретичних засад прогнозів динаміки чисельності шкідливих і корисних комах, як частини екології; розробка надійних методів ідентифікації практично важливих груп комах та  підготовка кваліфікованих  фахівців-ентомологів.

Товариство є тим сприятливим середовищем, у межах якого ентомологи, що розробляють ентомологічну науку у різних напрямах, успішно контактують один з одним, плідно, співпрацюючи та координуючи свою наукову, просвітницьку та колекціонерську діяльність, сприяють найвищому розвитку ентомології в Україні.

Важливою є роль Українського ентомологічного товариства у справі охорони довкілля. Українські ентомологи постійно вивчають склад ентомофауни природоохоронних територій: заповідників, національних і регіональних ландшафтних  парків та роблять внесок до літописів природи. Товариство виступає в якості координатора у зборі відомостей про рідкісні види, які зникають та занесені до Червоної книги.

Контактна інформація:

(04744) 3-42-25

вул. Інститутська, 1, корпус №1, 2-й поверх, каб. №73