+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 02 червня 2022

Правила прийому до Уманського національного університету садівництва здобувачів ступеня доктора філософії у 2021 році

Правила прийому розроблені приймальною комісією Уманського НУС (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164.

I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Уманський НУС оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні» від 18.05.2016 року № 523

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

15

07

Управління та адміністрування

 

072

 

Фінанси

30

(з урахуванням терміну навчання)

073

Менеджмент

10

076

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

15

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

15

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

50

202

Захист і карантин рослин

15

203

Садівництво та виноградарство

25

205

Лісове господарство

10

206

Садово-паркове господарство

10

 

2. Фінансування підготовки здобувачів здійснюється:

-   за кошти державного бюджету;

-   за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Уманський НУС на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3. Нормативний строк підготовки доктора філософії становить 4 роки.

4. Прийом вступників здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

 II.   ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

 1. Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Уманського НУС.
 2. Ректор Уманського НУС забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії Уманського НУС.
 3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Уманського НУС та/або виконання процедур вступної кампанії.
 4. Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Уманського НУС (www.udau.edu.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Уманського НУС приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста.

VI.    ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

 1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Уманського НУС.
 2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

–   документа, що посвідчує особу;

–         військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

–     документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

–        копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

–  копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

–      копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

–      копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. У разі подання іноземного документа про освіту, обов’язковою   є  процедура   його   визнання,   що   проводиться   відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року, зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України 27 червня 2015 року  за № 614 / 27059;

–   рекомендацію Вченої ради (за наявності);

–   список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);

–   дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

–    сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови (за наявності);

–   4 фотокартки 3x4.

4. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія Уманського НУС, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 V.   СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, ЗМІСТ І ФОРМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки вступної компанії

набір

за державним замовленням і за кошти фізичних

та/або юридичних осіб

набір виключно за кошти

фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2022 р.

22 березня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів

до 18.00 год. 30 липня

2022 р.

до 14.00 год. 25 березня

2022 р.

Строки проведення вступних

випробувань

01-05 серпня 2022 р.

01-11 квітня 2022 р.

Оприлюднення рейтингового списку

вступників

не пізніше 1200 год.

12 серпня 2022 р.

           не пізніше 1200 год.          12 квітня  2022 р.

Виконання вступниками вимог до

зарахування

до 1800 год.

19 серпня 2022 р.

до 1800 год.

15 квітня  2022 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 26 серпня

2022 р.

не пізніше

19 квітня  2022 р.

Початок навчання

01 вересня 2022 р.

03 травня 2022 р.

 

2. Порядок роботи Приймальної комісії Уманського НУС:

-   протягом року у робочі дні тижня:

з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.00 години; п’ятниця – з 8.00 до 16.00 години;

обідня перерва з 12.00 – 13.00 години; субота, неділя – вихідний;

-   під час прийому документів та проведення конкурсного відбору:

з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 18.00 години; обідня перерва з 13.00 – 14.00 години;

субота з 9.00 до 13.00 години без обідньої перерви; неділя – вихідний.

У період проведення вступних випробувань згідно розкладу та під час виконання вступниками вимог до зарахування: без вихідних з 9:00 до 18:00, обідня перерва – з 13:00 до 14:00.

Вступні випробування проводяться за розкладом, що затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів.

У період проведення вступних іспитів згідно розкладу та під час виконання вступниками вимог до зарахування: без вихідних з 9:00 до 18:00, обідня перерва – з 13:00 до 14:00.

3. Вступні випробування проводяться за розкладом, що затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів.

Вступні випробування при прийомі на навчання до Уманського НУС для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:  вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми з відповідної спеціальності);  вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.  презентації дослідницьких пропозицій відповідно до «Порядку представлення та оцінювання дослідницької пропозиції в Уманському НУС » схваленого Вченою радою Уманського НУС, протокол № 7 від 16.06. 2016 р .

4. Програми вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня доктора філософії розробляються головами предметних комісій відповідних дисциплін і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань оприлюднюються на сайті Уманського НУС.

5. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з трьох конкурсних випробувань та додаткових балів кількість, яких визначається у п. 7 цього розділу, помножених на вагові коефіцієнти:

Вступний іспит зі

спеціальності

Вступний іспит з іноземної

мови

Презентація дослідницьких пропозицій

 

Додаткові бали

 

Сума вагових коефіцієнтів

0,4

0,3

0,2

0,1

1

 6. Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою. Критерії оцінювання вступного випробування за 100-бальною шкалою визначаються у відповідній Програмі вступного випробування. Мінімальна кількість балів за кожне із вступних випробувань складає не менше як 60 балів.

7. Додаткові бали нараховуються за наукові здобутки у період останніх трьох років:

Наукові здобутки

Кількість балів

Диплом    переможця   ІІ    етапу    конкурсу   наукових студентських робіт з фаху:

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

  

15

10

5

Диплом переможця ІІ туру студентської міжнародної та всеукраїнської олімпіади:

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

 

15

10

5

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні

5

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science)

20

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді), але не більше двох

5

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді), але не більше двох

10

Робота   у    вищому   навчальному   закладі,   науковій установі, державній структурі за фахом відповідної спеціальності не менше 10-ти років

 15

 8.   Вступникам, які вступають з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування з фаху, яке проводиться перед вступними іспитами.

9. Додаткове вступне випробування з фаху оцінюється за шкалою «склав»/ «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не допускається.

10. При вступі дійсними вважаються результати випробувань поточного року.

 VІ. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Вступні випробування проводяться предметними комісіями, склад яких затверджується наказом ректора Уманського НУС.

2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких були оцінені балами нижче встановленого у програмі вступного випробування рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

3. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Уманським НУС, розглядає апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Уманським НУС наведено у додатку 1 до Правил прийому на навчання до Уманського НУС у 2022 році.

4. Порядок та умови зберігання робіт вступників:

-      роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які зараховані на навчання, зберігаються в особовій справі протягом всього періоду навчання;

-    роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 VІІ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. 1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому до Уманського НУС.
 2. 2. У разі одержання однакових конкурсних балів переважне право на зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою, які успішно закінчили навчання за освітнім ступенем «магістр» і мають опубліковані праці у фахових виданнях.
 3. 3. Рішення про рекомендації для зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія Уманського НУС приймає у строк, визначений пунктом 1 розділу V Правил прийому, з урахуванням вимог пункту 2 цього розділу та згідно з порядком формування рейтингового списку, що впорядковуються відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.
 4. 4. Вступники, які не пройшли за конкурсом на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, мають право на зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу

 VІІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

 1. 1. Наказ про зарахування до аспірантури видається ректором Уманського НУС на підставі рішення Приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті Уманського НУС у вигляді списку зарахованих у строки, визначені пунктом 1 розділу V Правил прийому.
 2. 2. Після видання наказу про зарахування особи, які зараховані на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, повинні укласти договір. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи