+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 11 квітня 2018

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

 

Правила прийому до Уманського національного університету садівництва здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2018 році

Правила прийому розроблені приймальною комісією Уманського НУС (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Університет оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні» від 18.05.2016 року №523

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

005

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

15

007

Управління та адміністрування 

073

Менеджмент

10

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15

110

Природничі науки

103

Науки про Землю

15

118

Виробництво та технології

181

Харчові технології

15

220

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

50

202

Захист і карантин рослин

15

203

Садівництво та виноградарство

25

205

Лісове господарство

10

206

Садово-паркове господарство

10

2. Фінансування підготовки здобувачів здійснюється:

- за кошти державного бюджету;

- за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Нормативний строк підготовки доктора філософії становить 4 роки.

4. Прийом вступників здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

 II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

1. Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія Уманського НУС, склад якої затверджується наказом ректора.

2. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії Уманського НУС.

3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету.

4. Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету (www.udau.edu.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 IV. ПОРЯДОК, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

  1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Уманського НУС.
  2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2 ,11 ст., паспорта);

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614 / 27059;

– рекомендацію Вченої ради (за наявності);

– список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);

– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який відповідає рівню В2 (за наявності);

– 4 фотокартки 3x4.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Уманського НУС або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 V. ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Строки вступної компанії

Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

до 1400 год. 2 серпня

Строки проведення вступних випробувань

03–14 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 год 15 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування

до 1800 год. 20 серпня;

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

Початок навчання

01 вересня

2. Порядок роботи Приймальної комісії Уманського НУС:

- протягом року у робочі дні тижня:

з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.00 години;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 години;

обідня перерва з 12.00 – 13.00 години;

субота, неділя – вихідний;

- під час прийому документів та проведення конкурсного відбору:

з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 18.00 години;

обідня перерва з 13.00 – 14.00 години;

субота з 9.00 до 13.00 години без обідньої перерви;

неділя – вихідний.

У період проведення вступних іспитів згідно розкладу та під час виконання вступниками вимог до зарахування: без вихідних з 9:00 до 18:00, обідня перерва – з 13:00 до 14:00.

3. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в Університеті складаються з:

 - вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми з відповідної спеціальності);

 - вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

- презентації дослідницьких пропозицій відповідно до «Порядку представлення та оцінювання дослідницької пропозиції в Уманському НУС » схваленого Вченою радою Уманського НУС, протокол № 7 від 16.06. 2016 р .

4. Програми вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня доктора філософії розробляються головами предметних комісій відповідних дисциплін і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань оприлюднюються на сайті Уманського НУС.

5. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з трьох конкурсних випробувань та додаткових балів кількість, яких визначається у п. 7 цього розділу, помножених на вагові коефіцієнти:

Вступний іспит зі спеціальності

Вступний іспит з іноземної мови

Презентація дослідницьких пропозицій

Додаткові бали

Сума вагових коефіцієнтів

0,4

0,3

0,2

0,1

1

6. Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою. Критерії оцінювання вступного випробування за 100-бальною шкалою визначаються у відповідній Програмі вступного випробування. Мінімальна кількість балів за кожне із вступних випробувань складає не менше як 60 балів.

7. Додаткові бали нараховуються за наукові здобутки у період останніх трьох років:

Наукові здобутки

Кількість балів

Диплом переможця ІІ етапу конкурсу наукових студентських робіт з фаху:

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

 

 

15

10

5

Диплом переможця ІІ туру студентської міжнародної та всеукраїнської олімпіади:

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

 

 

15

10

5

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні

5

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science)

20

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді), але не більше двох

5

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді), але не більше двох

10

Робота у вищому навчальному закладі, науковій установі, державній структурі за фахом відповідної спеціальності не менше 10-ти років

15

8. Вступникам, які вступають з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування з фаху, яке проводиться перед вступними іспитами.

9. Додаткове вступне випробування з фаху оцінюється за шкалою «склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не допускається.

10. При вступі дійсними вважаються результати випробувань поточного року.

 VІ. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Вступні випробування проводяться предметними комісіями, склад яких затверджується наказом ректора Університету.

2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких були оцінені балами нижче встановленого у програмі вступного випробування рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

3. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Уманським НУС наведено у додатку 3.

4. Порядок та умови зберігання робіт вступників:

- роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які зараховані на навчання, зберігаються в особовій справі протягом всього періоду навчання;

- роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 VІІ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

1. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

2. Право на першочергове зарахуванням при однаковому конкурсному балі матимуть вступники, які набрали більшу кількість балів зі «вступного іспиту із спеціальності».

3. Рішення про рекомендації для зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія Уманського НУС приймає у строк, визначений пунктом 1 розділу V цих Правил, з урахуванням вимог пункту 2 цього розділу та згідно з порядком формування конкурсного списку, що впорядковуються відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

4. Вступники, які не пройшли за конкурсом на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, мають право на зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб понад обсяги встановлені державним замовленням.

VІІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

1. Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видається ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії.

2. Особи, які зараховані на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, повинні до 01 вересня 2018 року укласти договір.