+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 20 липня 2020

Університетська наука і сьогодення

Наукова та інноваційна діяльність в університеті зосереджена на тематиці, що представляє широкий спектр напрямків агрономічної, природничої та економічної проблематики. Науковці університету також беруть участь у проведенні спільних досліджень за науково-технічними програмами НААН, НАН України та міжнародною тематикою.

Уманський НУС тісно співпрацює з національними науковими центрами НААН: Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського, Інститут землеробства, Інститут овочівництва і баштанництва, Інститут садівництва, Інститут аграрної економіки й ін.

Університет активно розвиває співпрацю із закордонними науковими асоціаціями і фондами, що сприяє його перетворенню на центр міжнародного наукового співробітництва у галузі аграрної науки. Так, у 2013р. університет став офіційним членом Міжнародної Асоціації Наукового Садівництва (ISHS, м. Левен, Бельгія). Членство Уманського НУС в ISHS забезпечує стійку інтеграцію фундаментальних та прикладних досліджень науковців університету в галузі садівництва до міжнародних проектів, зважаючи на потреби міжнародної спільноти.

У 2015р. університет долучився до нових спілок та асоціацій: Міжнародного екологічного рейтингу університетів (Green Metric World University Ranking on Sustainability); Асоціації виробників часнику; Асоціації грибовиробників України таУкраїнської спілки ірису.

Основними завданнями університету в напрямку реалізації наукової та інноваційної діяльності є формування наукових засад розвитку регіону та України в цілому шляхом розробки та впровадження передових наукових розробок, інноваційних технологій та досягнень.

Всього у виконанні основних напрямів Програми наукових досліджень університету беруть участь 462 науково-педагогічних і наукових працівників, аспірантів та докторантів, серед яких: 347 науково-педагогічних працівників (36 – доктори наук, професори, у тому числі – 14 академіків МААО, сім академіків АН ВО, чотири академіки – Міжнародної академії холоду, Міжнародної академії екології та безпеки, Міжнародної природничої академії; 311 – кандидатів наук, серед них 232 доценти, 2 члени-кореспонденти МААО), 89 аспірантів, 7 докторантів, 19 наукових працівників). Більше 50 науковців університету відзначені почесними званнями Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник сільського господарства», «Заслужений економіст України», нагороджені відомчими відзнаками – «Відмінник освіти», «Василь Сухомлинський», «За наукові та освітні досягнення», «Відмінник аграрної освіти», «Знак Пошани», є Лауреатами нагороди Ярослава Мудрого, нагороджені грамотами Верховної ради України «За особливі заслуги перед народом України», грамотами МОН, Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної ради України з питань науки й освіти й ін.

Наукові дослідження вчених університету охоплюють понад 400 НДР і спрямовані на вирішення проблем, пов'язаних з актуальними завданнями агропромислового виробництва і, перш за все, з оптимальним використанням природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України; удосконаленням існуючих та розробкою нових технологій вирощування садивного матеріалу, плодів, ягід і винограду в Правобережному Лісостепу України; розробкою сучасних конкурентоспроможних технологій виробництва харчових продуктів рослинного походження; удосконаленням технологічних комплексів, машин і обладнання для механізації, електрифікації та автоматизації в рослинництві і тваринництві; теоретико-методологічними та прикладними засадами соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації; розробкою методологічних підходів і практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва й ін.

Науковці університету на щорічному Дні поля УНУС

Фундаментальні та прикладні дослідження університету виконуються на широковідомій науковій спільноті України і зарубіжжя історичній науковій базі, яка включає: теплично-оранжерейний комплекс, у складі якого оранжереї №1, 2 і 3 та 5 теплиць (у 2015 р. комплексу виповнилося 215р.); навчально-науково-виробничий відділ, до складу якого входять дослідне поле, дослідні селекційні ділянки, дослідні сади, дослідні овочеві ділянки, плодорозсадник, виноградник, ягідники, навчально-виробничі цехи з перероблення плодів, ягід і овочів, зерна, плодосховище, а також весняні та зимові теплиці (історія відділу нараховує понад 155 років); у складі дослідного поля ННВВ знаходяться унікальні стаціонарні досліди, зокрема – стаціонарний польовий дослід «Розробити технологію збереження родючості та раціонального використання ґрунтів Правобережного Лісостепу України, 1964 р.», керівники досліду – Делеменчук М.І., Карасюк (1964-1974 рр), Карасюк І.М. (1974-2009 рр.), Господаренко Г.М. (2009-2015 рр.), атестат НААН №88; колекційний ботанічний розсадник Уманського НУС – один з найстаріших такого профілю (у 2016р. виповнюється 140 років); національне надбання України – науковий об’єкт «Унікальна дослідницька агроекосистема яблуневого саду Уманського національного університету садівництва» (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1103-р); науковий гербарій, заснований 1844 р., у зібраннях якого нараховується більше 28 тис. ексикат, у тому числі світового значення, яких не має більше в жодній колекції світу.

Аналізуючи результати наукової роботи за останні п’ять років, слід відмітити, що науковцями університету підготовлено 127 монографій та довідників, 3929 статей у видавництвах України, а також 230 статей у закордонних виданнях.

Науковці університету є активними учасниками Міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, з’їздів, семінарів й ін.

Підготовка наукових кадрів в університеті здійснюється через докторантуру, аспірантуру та самостійну підготовку дисертаційних робіт здобувачами. Навчання у докторантурі проводиться з 7 спеціальностей, аспірантурі – з 18 спеціальностей.

В університеті працюють спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.01.07 – плодівництво, 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва; 03.00.12 – фізіологія рослин, 03.00.07 – мікробіологія, 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.05 – селекція і насінництво та 06.01.06 – овочівництво. До складу рад входять, крім штатних працівників нашого університету, широковідомі вчені провідних навчальних та наукових закладів України – доктори наук, професори, академіки.

Більше 30 провідних науковців університету працюють в складі 13 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, зокрема це спецради: Д 26.350.01 (Інститут аграрної економіки НААН України); Д 26.004.02 (НУБІП); Д 27.361.01 (ННЦ «Інститут землеробства НААН); Д 26.350.01 (НДІ кормів та с.-г. Поділля); Д 64.354.01 (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»); К 26.004.17 (НУБІП); Д 26.004.06 (НУБІП); Д 236.058.07 (НУХТ); Д 27.375.01 (Інститут садівництва НААН); Д 35.072.02 (НЛТУ); Д 26.001.43 (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Д 64.051.04 (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна); Д 41.051.03 (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

В університеті функціонують 13 наукових шкіл, очолюваних широковідомими вченими – докторами наук, професорами, академіками; чотири регіональних відділення товариств (фізіологів, мікробіологів, ґрунтознавців та агрохіміків, генетиків і селекціонерів), два регіональних відділення академій, 29 наукових гуртків, 20 науково-дослідних лабораторій, рада молодих учених, наукове товариство студентів та аспірантів.

Уманський НУС – постійний учасник Міжнародних, Всеукраїнських, обласних і міських виставок наукових і освітніх досягнень, за що неодноразово нагороджувався золотими, срібними медалями, дипломами й грамотами. Університет взяв участь в огляді-конкурсі на кращий структурний підрозділ «Дослідне поле» аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України, у результаті якого оцінювалася діяльність навчально-науково-воробничого відділу університету, як бази проходження студентами навчальної і технологічної практики та проведення досліджень, ресурсне забезпечення підрозділу технікою, устаткуванням, обладнанням, науково-методичними матеріалами тощо. За результатами експертного оцінювання Уманський НУС зайняв перше місце і нагороджений дипломом.

Наукова діяльність у навчальному закладі тісно поєднується з навчальним процесом відповідно до профілю підготовки фахівців. У наукових дослідженнях активну участь беруть студенти. Щорічно 10-12 студентів стають лауреатами Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу, 25-30 переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад.

Базою практичної підготовки студентів та координатором наукових досліджень в регіоні є навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого увійшли Інститут помології ім. Л.П. Симиренка НААН, Національний дендропарк «Софіївка» НАН, Уманський тепличний комбінат, ДП «Уманське лісове господарство», ВАТ «Уманьферммаш», ДП «Ілліч-Агро-Умань», Уманська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, навчально-науково-виробничий відділ університету та кращі сільгосппідприємства регіону.

Відео

1.