+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 13 лютого 2023

Університетська наука і сьогодення

 

Наукова та інноваційна діяльність в університеті зосереджена на тематиці, що представляє широкий спектр напрямків агрономічної, природничої та економічної проблематики. Науковці університету беруть також активну участь у проведенні спільних досліджень за науково-технічними програмами НААН, НАН України та міжнародною тематикою.

Уманський НУС тісно співпрацює з національними науковими центрами НААН: «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», «Інститут землеробства», «Інститут овочівництва і баштанництва», «Інститут садівництва», «Інститут аграрної економіки».

Університет активно розвиває співпрацю із закордонними науковими асоціаціями і фондами, що сприяє його позиціонуванню як центру міжнародного наукового співробітництва у галузі аграрної науки. Університет є офіційним членом Міжнародної Асоціації Наукового Садівництва (ISHS, м. Левен, Бельгія), Magna Charta Observatory (Великої хартії університетів); Вишеградської асоціації університетів (ВАУ); учасником трьох консорціумів Erasmus+.

Основними завданнями університету в напрямку реалізації наукової та інноваційної діяльності є формування наукових засад розвитку регіону та України в цілому шляхом розробки та впровадження передових наукових розробок, інноваційних технологій та досягнень.

Всього у виконанні основних напрямів Програми наукових досліджень університету беруть участь 522 науковці, серед яких:  274 науково-педагогічних працівників (48 – докторів наук, 41 –  професор, у тому числі – 6 академіків, 1 член-кореспондент НААНУ;  183 – кандидатів наук,  167 – доцентів), 2 докторанти, 246 аспірантів. Більше 50 науковців університету відзначені почесними званнями «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник сільського господарства», «Заслужений економіст України», нагороджені відомчими відзнаками – «Відмінник освіти», «Василь Сухомлинський», «За наукові та освітні досягнення», «Відмінник аграрної освіти», «Знак Пошани», є Лауреатами нагороди Ярослава Мудрого, нагороджені грамотами Верховної ради України «За особливі заслуги перед народом України», грамотами МОН, Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної ради України з питань науки  й освіти й ін.

Наукові дослідження вчених університету охоплюють понад 400 НДР і спрямовані на вирішення проблем, пов’язаних з актуальними завданнями аграрного виробництва і, перш за все, з оптимальним використанням природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України; удосконаленням існуючих та розробкою нових технологій вирощування садивного матеріалу, плодів, ягід і винограду в Правобережному Лісостепу України; розробкою сучасних конкурентоспроможних технологій виробництва харчових продуктів рослинного походження; удосконаленням технологічних комплексів, машині обладнання для механізації, електрифікації та автоматизації в рослинництві і тваринництві; теоретико-методологічними та прикладними засадами соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації;розробкою методологічних підходів і практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва й ін.

Фундаментальні та прикладні дослідження університету виконуються на широковідомій науковій спільноті України і зарубіжжя історичній науковій базі, яка включає: теплично-оранжерейний комплекс, у складі якого оранжереї №1, 2 і 3 та 5 теплиць; навчально-виробничий відділ, до складу якого входять дослідне поле, дослідні селекційні ділянки, дослідні сади, дослідні овочеві ділянки, плодорозсадник, виноградник, ягідники, навчально-виробничі цехи з перероблення плодів, ягід і овочів, зерна, плодосховище, а також весняні та зимові теплиці; у складі дослідного поля знаходяться унікальні стаціонарні досліди,  У складі дослідного поля НВВ знаходяться унікальні стаціонарні досліди: стаціонарний польовий дослід  «Вплив вапнування на ефективність застосування добрив у польовій сівозміні, 2012 р.»,  керівник досліду – Господаренко Г.М. Атестат НААН №86; стаціонарний польовий дослід  «Агрохімічна ефективність різного співвідношення видів мінеральних добрив у зерно-просапній сівозміні, 2010 р.», керівники досліду – Господаренко Г.М., Стасінєвич О.Ю. Атестат НААН №87; стаціонарний польовий дослід «Розробка технології збереження родючості та раціонального використання ґрунтів Правобережного Лісостепу України, 1964 р.», керівники досліду – Делеменчук М.І., Карасюк (1964-1974 рр), Карасюк І.М. (1974-2009 рр.), Господаренко Г.М. (з 2009р.). Атестат НААН №88; стаціонарний польовий дослід «Вивчення систем удобрення насадження яблуні на темно-сірому опідзоленому важкосуглинковому ґрунті, 1931 р.», керівники досліду – Рубін С.С. (1931-1985 рр.), Копитко П.Г. (з 1986р.). Атестат НААН №89; колекційний ботанічний розсадник Уманського НУС – один з найстаріших такого профілю; національне надбання України – науковий об’єкт «Унікальна дослідницька агроекосистема яблуневого саду Уманського НУС» (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1103-р); науковий гербарій, заснований 1844 р., у зібраннях якого нараховується більше 28 тис. ексикат, у тому числі світового значення, яких не має більше в жодній колекції світу.

Аналізуючи результати наукової роботи за останні роки, слід відмітити, що науковцями університету підготовлено 125 монографій та довідників, 2794 статті у видавництвах України, а також 580 статей у закордонних виданнях.

Науковці університету є активними учасниками Міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, з’їздів, семінарів й ін.

Підготовка наукових кадрів в університеті здійснюється через докторантуру, аспірантуру та самостійну підготовку дисертаційних робіт здобувачами.

В університеті працюють дві постійні спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук, утворені згідно Наказу МОН № 530 від 06.06.2022 р.  

Спецрада Д 74.844.01 функціонує зі спеціальностей:

 • 06.01.07 – плодівництво,
 • 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва, сільськогосподарські науки.

Спецрада Д 74.844.04 функціонує зі спеціальностей:

 • 06.01.05 – селекція і насінництво
 • 06.01.06 – овочівництво.

До складу рад входять, крім штатних працівників університету, широко відомі вчені провідних навчальних закладів та наукових установ України – доктори наук, професори, академіки.

Провідні науковці університету працюють в складі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Разові спеціалізовані вчені ради створюються зі спеціальностей,  за якими в УНУС здійснюється підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 • 051 Економіка
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073  Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 103 Науки про Землю
 • 181 Харчові технології
 • 201 Агрономія
 • 202 Захист і карантин рослин
 • 203 Садівництво та виноградарство
 • 205 Лісове господарство
 • 206 Садово-паркове господарство

В університеті функціонують 12 наукових шкіл, очолюваних широковідомими вченими – докторами наук, професорами, академіками; чотири регіональних відділення товариств (фізіологів, мікробіологів, ґрунтознавців та агрохіміків, генетиків і селекціонерів), 29 наукових гуртків, 23 навчально-наукових лабораторії, рада молодих учених, наукове товариство студентів.

Уманський НУС – постійний учасник Міжнародних, Всеукраїнських, обласних і міських виставок наукових і освітніх досягнень, за що неодноразово нагороджувався золотими, срібними медалями, дипломами й грамотами.

Наукова діяльність у навчальному закладі тісно поєднується з навчальним процесом відповідно до профілю підготовки фахівців. У наукових дослідженнях активну участь беруть студенти. Щорічно 10-12 студентів стають лауреатами Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу, 25-30 –переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад.

Базою практичної підготовки студентів та координатором наукових досліджень в регіоні є навчально-науково-виробничі комплекси, створені у співпраці з кращими сільгосппідприємствами регіону.

Відео

1.