+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 08 серпня 2017

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Додаток 1 до Правил прийому на навчання до Уманського НУС у 2017 році

 Правила прийому до Уманського національного університету садівництва здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2017 році

Правила прийому до Уманського національного університету садівництва здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (надалі – здобувачі) у 2017 році (надалі – Правила) розроблені Приймальною комісією Уманського національного університету садівництва (надалі – Приймальна комісія Уманського НУС) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, обговоренні на засіданні Приймальної комісії Уманського НУС протокол №1 від 13 грудня 2017 року.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Університет оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні» від 18.05.2016 року №523

  

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензова-ний обсяг

Код

 

Назва

Код

 

Назва

005

Соціальні та поведінкові науки

0051

Економіка

15

007

Управління та адміністрування 

0073

Менеджмент

 

10

0076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15

110

Природничі науки

1103

Науки про Землю

15

118

Виробництво та технології

1181

Харчові технології

15

220

Аграрні науки та продовольство

2201

Агрономія

50

2202

Захист і карантин рослин

15

2203

Садівництво та виноградарство

25

2205

Лісове господарство

10

2206

Садово-паркове господарство

10

 

2. Фінансування підготовки здобувачів здійснюється:

- за кошти державного бюджету;

- за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Нормативний строк підготовки доктора філософії становить 4 роки.

4. Прийом вступників здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

 1. Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія Уманського НУС, склад якої затверджується наказом ректора.

2. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії Уманського НУС.

3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету.

4. Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету (www.udau.edu.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 

IV. ПОРЯДОК, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Уманського НУС.

  1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2 ,11 ст., паспорта);

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614 / 27059;

– рекомендацію Вченої ради (за наявності);

– список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);

– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1–С2 (за наявності);

– 4 фотокартки 3x4.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Уманського НУС або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

V. ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки вступної компанії

Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

до 1400 год. 30 липня

Строки проведення вступних випробувань

01–11 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 год.

15 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування

до 1800 год. 18 серпня;

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

Початок навчання

01 вересня

 

2. Порядок роботи Приймальної комісії Уманського НУС:

- протягом року у робочі дні тижня:

з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.00 години;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00 години;

субота, неділя – вихідний;

- під час прийому документів та проведення конкурсного відбору:

з понеділка по суботу – з 8.00 до 18.00 години;

неділя з 8.00 до 14.00 години;

Обідня перерва з 13.00 – 14.00 години.

Телефон для довідок: (04744) 3-07-32

Ел. пошта: vstupudau@gmail.com

Приймальна комісія Уманського НУС під час прийому документів працює за адресою м. Умансь, вул. Інститутська, 1 каб. 174.

3. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в Університеті складаються з:

 - вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми з відповідної спеціальності);

 - вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської). Вступник, який підтвердив свій рівень знання з іноземної мови рівня В 2, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного балу вступника зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

- презентації дослідницьких пропозицій відповідно до «Порядку представлення та оцінювання дослідницької пропозиції в Уманському НУС » схваленого Вченою радою Уманського НУС, протокол № 7 від 16.06. 2016 р .

4. Програми вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня доктора філософії розробляються головами предметних комісій відповідних дисциплін і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань оприлюднюються на сайті Уманського НУС.

5. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з трьох конкурсних випробувань та додаткових балів кількість, яких визначається у п. 7 цього розділу, помножених на вагові коефіцієнти:

 

Вступний іспит зі спеціальності

Вступний іспит з іноземної мови

Презентація дослідницьких пропозицій

Додаткові бали

Сума вагових коефіцієнтів

0,4

0,3

0,2

0,1

1

 

6. Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою. Критерії оцінювання вступного випробування за 100-бальною шкалою визначаються у відповідній Програмі вступного випробування. Мінімальна кількість балів за кожне із вступних випробувань складає не менше як 60 балів.

7. Додаткові бали нараховуються за наукові здобутки у період останніх трьох років:

Наукові здобутки

Кількість балів

Диплом переможця ІІ етапу конкурсу наукових студентських робіт з фаху:

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

 

 

15

10

5

Диплом переможця ІІ туру студентської міжнародної та всеукраїнської олімпіади:

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

 

 

15

10

5

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні

5

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science)

20

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді), але не більше двох

5

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді), але не більше двох

10

Робота у вищому навчальному закладі, науковій установі, державній структурі за фахом відповідної спеціальності не менше 10-ти років

15

 

8. Вступникам, які вступають з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування з фаху, яке проводиться перед вступними іспитами.

9. Додаткове вступне випробування з фаху оцінюється за шкалою «склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не допускається.

10. При вступі дійсними вважаються результати випробувань поточного року.

 

VІ. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Вступні випробування проводяться предметними комісіями, склад яких затверджується наказом ректора Університету.

2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких були оцінені балами нижче встановленого у програмі вступного випробування рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

3. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Уманським НУС наведено у додатку 3.

4. Порядок та умови зберігання робіт вступників:

- роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які зараховані на навчання, зберігаються в особовій справі протягом всього періоду навчання;

- роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

VІІ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 1. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

2. Право на першочергове зарахуванням при однаковому конкурсному балі матимуть вступники, які набрали більшу кількість балів зі «вступного іспиту із спеціальності».

3. Рішення про рекомендації для зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія Уманського НУС приймає у строк, визначений пунктом 1 розділу V цих Правил, з урахуванням вимог пункту 2 цього розділу та згідно з порядком формування конкурсного списку, що впорядковуються відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

4. Вступники, які не пройшли за конкурсом на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, мають право на зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб понад обсяги встановлені державним замовленням.

 

VІІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

1. Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видається ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії.

2. Особи, які зараховані на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, повинні до 01 вересня 2017 року укласти договір.