+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 26 серпня 2022

Положення про аспірантуру, докторантуру

  1. Загальні положення

1. Положення про відділ аспірантури та докторантури (далі – Положення) визначає основні завдання, функції, права та відповідальність відділу, а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Уманського національного університету садівництва.

1.2. Відділ аспірантури та докторантури (далі – Відділ) Уманського національного університету садівництва (далі – Університет) є його структурним підрозділом, знаходиться в загальному підпорядкуванні ректору та безпосередньому підпорядкуванні – проректору із наукової та інноваційної діяльності.

1.3. У своїй роботі Відділ керується Законом України від 01.07.2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами), Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Постановою Кабінету Міністрів України від  06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», положеннями Статуту Університету, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Зміни і доповнення до цього Положення розробляє завідувач Відділу, погоджує з проректором з наукової та інноваційної діяльності  та подає на затвердження у встановленому порядку.

1.5. Відділ не є юридичною особою.

 2.   Основні завдання і функції

 2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Організація діяльності аспірантури та докторантури з метою забезпечення вимог до  третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої освіти, які відповідають восьмому та дев'ятому кваліфікаційним рівням Національної рамки кваліфікацій.

2.1.2. Забезпечення  організації заходів з виконання нормативно-правових актів відповідно до напряму діяльності Відділу та здійснення контролю за їхньою реалізацією в межах своєї компетенції.

2.2. Відповідно до основних завдань функціями Відділу є:

2.2.1.   Організаційне та методичне забезпечення управління процесом функціонування аспірантури та докторантури.

2.2.2.   Забезпечення відкритості і прозорості діяльності Відділу з використанням веб-сайту Університету.

2.2.3.   Здійснення моніторингу нормативно-правових актів у сфері підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії й доктора наук та надання пропозицій керівництву Університету з їх реалізації.

2.2.4.   Участь у розробці організаційно-розпорядчих та методичних документів з питань організації підготовки докторів філософії та докторів наук.

2.2.5.   Розробка щорічних і перспективних планів захисту дисертаційних робіт.

2.2.6.    Моніторинг та контроль виконання здобувачами вищої освіти ступенів доктора філософії й доктора наук індивідуальних планів наукової роботи.

2.2.7.   Підготовка та видача документів, необхідних для представлення у спеціалізовані вчені ради.

2.2.8.            Здійснення консультативної, а також роз’яснювальної роботи зі здобувачами щодо переліку фахових видань, діяльності спеціалізованих вчених рад, інших питань, пов’язаних з підготовкою та атестацією науково-педагогічних кадрів, а також щодо їхніх прав та обов’язків.

2.2.9.            Сприяння дотриманню науковими керівниками, здобувачами наукових ступенів доктора філософії та доктора наук академічної доброчесності.

2.2.10.        Сприяння апробації результатів наукових досліджень здобувачами наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.

2.2.11.           Ведення реєстрації захисту дисертацій аспірантами і докторантами.

2.2.12.        Підготовка облікової, статистичної, звітної документації з функціональної діяльності Відділу, в т.ч. складання річних звітів з підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук для Міністерства освіти і науки України, Державної служби статистики України.

2.2.13.        Ведення документообігу відповідно до інструкції з діловодства Університету.

3. Структура та керівництво роботою Відділу                                                                                                                    

3.1. Структура і штатна чисельність працівників Відділу визначається штатним розписом Університету.

3.2. Керівництво роботою Відділу здійснює завідувач, який призначається наказом ректора Університету. На посаду завідувача призначається фахівець, який має повну вищу освіту, науковий ступінь кандидата (доктора) наук та стаж науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти не менше 2-х років.

3.4. Розподіл обов’язків між працівниками Відділу здійснюється згідно з посадовими інструкціями та цим Положенням.

3.3. Завідувач Відділу відповідає за якісне і своєчасне виконання завдань і функцій, покладених цим Положенням на Відділ.

 4.   Права

 4.1. Права Відділу реалізовуються через права завідувача і фахівців. Відділ має право:

4.1.1.   Отримувати від керівників навчальних, наукових підрозділів та інших посадових осіб Університету інформацію для належного виконання Відділом покладених на нього функцій.

4.1.2.   Отримувати від завідувачів кафедр, наукових керівників здобувачів наукового ступеня доктора філософії і наукових консультантів здобувачів наукового ступеня доктора наук  вичерпну інформацію про виконання ними індивідуальних планів роботи.

4.1.3.   Надавати науковим керівникам здобувачів наукового ступеня доктора філософії та науковим консультантам здобувачів наукового ступеня доктора наук  рекомендації щодо усунення недоліків у їх роботі, у тому числі щодо питань академічної доброчесності.

4.1.4.   Брати участь у засіданнях колегіальних органів, нарадах та інших заходах, що проводяться в Університеті і стосуються діяльності Відділу.

4.1.5. Готувати проєкти наказів з питань, що належать до завдань та функцій Відділу.

4.1.6. За дорученням ректора Університету вести листування з питань підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук.

4.1.7. Представляти Університет у Міністерстві освіти і науки України та інших організаціях, установах, державних органах з питань підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук.

4.1.8. Надавати керівництву Університету пропозиції щодо:

– заходів з покращення роботи та підвищення показників результативності діяльності Відділу;

–                   заохочення здобувачів відповідно до Положення про преміювання  аспірантів і докторантів (здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії та доктора наук) Уманського НУС.

4.1.9.   Отримувати майно та обладнання, необхідні для провадження діяльності Відділу.

5.       Відповідальність

 5.1.          Відділ несе відповідальність за:

5.1.1.   Належне виконання завдань і функцій, покладених на нього цим Положенням.

5.1.2.   Якість та своєчасність виконання працівниками Відділу посадових обовʼязків, передбачених їхніми посадовими інструкціями.

5.1.3.   Використання у повній мірі наданих йому прав.

5.1.4.   Своєчасне та якісне оформлення документів, що стосуються функціональної діяльності Відділу.

5.1.5.   Дотримання вимог чинного законодавства і внутрішніх (локальних) нормативних документів під час здійснення покладених на нього функцій.

5.1.6.   Подання недостовірних відомостей, звітності та інформації з питань, що належать до його компетенції.

5.1.7.   Розголошення відомостей, що становлять персональні дані аспірантів та докторантів.

5.1.8.   Виконання правил охорони праці, техніки безпеки.

5.2.          Персональна відповідальність завідувача Відділом встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

 6. Взаємодія з іншими підрозділами та органами

Відділ узгоджує свою роботу зі Статутом Університету, положеннями про структурні підрозділи та дорученнями ректора та проректора з наукової та інноваційної діяльності у межах визначених повноважень та взаємодіє з:

6.1.          Структурними підрозділами Університету з питань, повʼязаних із забезпеченням виконання завдань і функцій, покладених на Відділ цим Положенням.

6.2.          Колегіальними та робочими органами Університету, відповідними підрозділами Міністерства освіти і науки України, у тому числі з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6.3. Факультетами та іншими структурними підрозділами Університету з питань, пов’язаних з плануванням, організацією і контролем за підготовкою та атестацією здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук.

 7.   Реорганізація та ліквідація

 7.1. Створення, реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється Вченою радою Університету і вводиться у дію наказом ректора Університету.

7.2. Положення про Відділ розглядається  та затверджується рішенням Вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.