+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 11 жовтня 2017

Конференція з питань підготовки докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти

5-6 жовтня у Запоріжському НПУ відбулась конференція  з питань підготовки докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти. Учасниками конференції стали більше 400 українських науковців та освітян – проректори з наукової роботи вищих навчальних закладів, завідувачі відділами аспірантури і докторантури, начальники науково-дослідних частин, голови і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, аспіранти, докторанти, представники рад молодих учених, наукові, науково-педагогічні працівники, а також – представники Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), які займаються питаннями реформування галузі.

Головним завданням цього широкомасштабного заходу стало обговорення проблем і перспектив впровадження в Україні від 2016 року нової системи підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також внесення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення діючої нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності аспірантури, присвоєння наукових ступенів, підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації. У рамках роботи конференції розглядаєлось широке коло питань: зміст освітньо-наукових програм і навчальних планів підготовки докторів філософії; використання європейського досвіду реалізації структурованих докторських програм в українських умовах; специфіка нових галузей знань і спеціальностей; академічна доброчесність і запобігання плагіату в дисертаційних дослідженнях; публікації у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; підвищення рівня українських фахових видань; реформування системи присудження наукових ступенів і діяльності спеціалізованих вчених рад; сутність і процедури акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії та спеціалізованих вчених рад; академічна мобільність аспірантів тощо.

Під час пленарного засідання учасникам конференції були представлені чотири доповіді, які стали базою для подальшого обговорення нагальних питань реформування галузі підготовки наукових кадрів у системі вищої освіти.

У рамках панельних дискусій учасники конференції продовжили обговорення нагальних питань і тем, що стосуються розвитку науки та освіти в Україні  за напрямками: реформування Порядку присудження наукових ступенів і діяльності спеціалізованих вчених рад, організаційні питання підготовки докторів філософії, освітня підготовка докторів філософії, наукові публікації і створення національного репозитарію академічних текстів; академічна мобільність» і питання академічної доброчесності.